hi

by Shameless Coconut

remixed from "Jump Scare!" by Whopping Supply

originally from "Jump Scare! - Sample" by Whopping Supply

0
1087
Share
Report

Description

bdjfhgfxrjithgrgrthrhgirgfhuhfryughheryry847574ug85ty8hvdghry78wruyu5ue9gr8y8yrh8ry8ytgduw0u9yg8trfhv fbigerhdrfszlfjvfrjhoyjhtohkytujiojhutifhniuhnhhyubuf gthghfuhigrhuidhugi ghgrhgurhguhugrhughreirghfkjffdjfhgsxfhighnuihgtrfkuypkuhoiijkl;l,m,lkkmhkmlbhjlkzfmlfjkgfjglkylhjffknjhhishilfjrttihjgyukoytjifdbihtrljdfejsnblrf.ynkfcnvjdvnnkkbvjdtkjfnfbvjxvnt.djxfgtfdhbktlfgn y/hkjfvngfgjdtrufiytjrdhrtiuttrg5y5iuywyui5utiudygirurtyet5yohiryuridfgh45tguiryu6ytghtryi6u5yi56tu5ruypeutgiutrodu56orirtfh5tujordfuyu65itythuey65iryikeurlu5yeyriy5uretrruiuyue8tiy5i6ut8yu65ey8y6u49duy9oyiy0uugjyghhgefjrethitrhfehrrrifhsiuehgieydfihjioiyeushsifskfhsfhhd;

Concepts

delays, advanced costume handling, simple loops, simple sound playing, simple costume handling

 • #Lines:9
 • #Actors:1
 • #Costumes:6
 • #Scripts:1

Text Snippets

 • bdjfhgfxrjithgrgrthrhgirgfhuhfryughheryry847574ug85ty8hvdghry78wruyu5ue9gr8y8yrh8ry8ytgduw0u9yg8trfhv fbigerhdrfszlfjvfrjhoyjhtohkytujiojhutifhniuhnhhyubuf gthghfuhigrhuidhugi ghgrhgurhguhugrhughreirghfkjffdjfhgsxfhighnuihgtrfkuypkuhoiijkl;l,m,lkkmhkmlbhjlkzfmlfjkgfjglkylhjffknjhhishilfjrttihjgyukoytjifdbihtrljdfejsnblrf.ynkfcnvjdvnnkkbvjdtkjfnfbvjxvnt.djxfgtfdhbktlfgn y/hkjfvngfgjdtrufiytjrdhrtiuttrg5y5iuywyui5utiudygirurtyet5yohiryuridfgh45tguiryu6ytghtryi6u5yi56tu5ruypeutgiutrodu56orirtfh5tujordfuyu65itythuey65iryikeurlu5yeyriy5uretrruiuyue8tiy5i6ut8yu65ey8y6u49duy9oyiy0uugjyghhgefjrethitrhfehrrrifhsiuehgieydfihjioiyeushsifskfhsfhhd;

Images

 • background scene - Drawing
  background scene - Drawing
 • Button - actor
  Button - actor
 • Button - Drawing
  Button - Drawing
 • Button - Drawing1
  Button - Drawing1
 • Button - Drawing2
  Button - Drawing2
 • Button - Drawing3
  Button - Drawing3
 • Button - Drawing4
  Button - Drawing4